Spicy Snacks

Feeling Fiery try our…Spicy Snacks

Veg Pakora (v)

£1.70

Chicken Pakora

£2.50

Veg Samosa (v)
Each

£0.60

Meat Samosa
Each

£0.60

Katlama
Each

£2.00

2 Samosas in Pitta & Salad (v)
Each

£2.00